Your privacy matters

Prelucrarea datelor cu caracter personal

SC Job Start SRL, proprietarul acestui site are o fermă politică de transparență în ceea ce privește utilizarea datelor cu caracter personal și protejează aceste date  în deplină concordanță cu Regulamentul General al Uniunii Europene 2016/679 privind protecția datelor (GDPR). Această pagină vă informează despre modul în care preluăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și măsurile pe care le-am întreprins pentru protecția lor.  

Vă rugăm să înțelegeți că putem  actualiza această pagină pentru a reflecta posibile schimbări ale felului în care prelucrăm date personale sau schimbări necesitate de cerințe legale. Vă rugăm să verificați periodic această pagină pentru a fi la curent cu posibilele modificări ale politicii de confidențialitate

Cine suntem

SC Job Start SRL este o companie comercială, persoană juridică de naționalitate română, cu punct de lucru în strada Calea Grivitei 8-10, Corp 2, et. 8, Sector 1, București și sediul social în București, Calea Griviței nr. 216, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București, sub nr. J40/2420/2004 din, cod unic de înregistrare fiscală nr.RO16155087, în continuare numită “Job Start” sau “Operatorul”

Ne puteți contacta în orice moment pentru lămuriri suplimentare sau clarificări în ceea ce privește politica noastră de protecție și procesare a datelor la adresa [email protected]

 SC Job Start SRL este considerat operator atunci când procesează date cu caracter personal.  

Ce tipuri de date personale prelucrăm

Pe parcursul siteului www.jobstart.ro este posibil să preluăm date personale de la dumneavoastră. Încercăm să minimizăm cât se poate de mult numărul de date pe care îl colectăm. Astfel, foarte multe secțiuni nu necesită preluarea niciunei date cu caracter personal. Totuși, accesul la unele secțiuni presupune colectarea următoarelor date: nume, prenume, număr de telefon, adresă de email și/sau adresă fizică. Deasemeni, putem colecta date privitoare la comportamentul dumneavoastră în timpul utilizatii siteului pentru a vă putea oferi o experiență personalizată.  

În ce scop prelucrăm aceste date

Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru prestarea serviciilor, pentru a vă putea recunoaște drept utilizatori ai siteului, pentru soluționarea unor probleme sau preluarea unor comenzi, pentru a ușura încheierea și executarea unui contract și pentru a îmbunătăți serviciile pe care le oferim.

De asemeni putem folosi aceste date pentru notificări importante, pentru marketing, sau ca urmare a unei opțiuni explicit exprimată de dumneavoastră, de tipul newsletter. Vă putem invita, ocazional, la completarea unui formular de satisfacție. Vă asigurăm că ne puteți retrage consimțământul în orice moment, prin accesarea unor opțiuni clar afișate în paginile siteului nostru, prin accesarea unui link de dezabonare din emailurile pe care le trimitem sau prin trimiterea unei cereri la adresa [email protected]  

Putem folosi datele cu caracter personal pentru apărarea intereselor noastre legitime. Acestea pot include măsuri de detectare și prevenire a atacurilor malițioase sau de prevenire a fraudelor cibernetice, măsuri de protecție ale siteului.

Nu colectăm în mod voit date de la minori sub 17 ani și nu colectăm sau procesam date personale cu caracter sensibil care intră în categorii speciale menționate de Regulamentul General Privind Protecția Datelor, cum ar fi: apartenență religioasă, sănătate, etc.

Cât timp păstrăm datele personale

Datele cu caracter personal vor fi păstrate în baza noastră de date pentru perioada în care aveți un cont pe siteul nostru. Puteți alege în orice moment să ne solicitați ștergerea acestor date sau informații despre cum sunt procesate.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, nu transmitem altor operatori date cu caracter personal. O posibilă excepție o fac anumiți furnizori de servicii de marketing, de exemplu companii care oferă servicii de trimitere de newsletere. Ne asigurăm întotdeauna că furnizorul ales are pusă în practică o poliția de securitate a datelor conformă legislației în vigoare și că am semnat un contract care vă protejează drepturile.  

În ce țări transferăm date cu caracter personal

În acest moment, Job Start prelucrează date cu caracter personal doar pe teritoriul României. Dacă această situație se va schimba, vom aduce la zi această pagină pentru a reflecta noua stare de fapt. Unele date sunt păstrate în sisteme electronice de stocare ale datelor, cum ar fi serviciul Google Drive. Google Drive respectă prevederile GDPR în vigoare. Puteți consulta politica de securitate a datelor Google la această adresă: https://cloud.google.com/security/gdpr/

Cum protejăm securitatea datelor

Vizitele pe siteul nostru și transmisia datelor dumneavoastră sunt securizate prin protocolul HTTPS, datele de login sunt criptate. Personalul Job Start este ținut la curent privind politicile de siguranță prin sesiuni de training.

Drepturile dumneavoastră

Conform Regulamentului General Privind Protecția Datelor, aveți mai multe drepturi. Puteți cere ștergerea datelor, solicita acces la datele dumneavoastră, vă puteți opune prelucrării, puteți corecta greșeli apărute, puteți cere ca datele dumneavoastră să fie transmise unei terțe părți, vă puteți plânge autorităților și vă puteți adresa justiției. Am dor să vă reamintim că puteți în orice moment să cereți detalii suplimentare sau să vă exercitați drepturile cu un simplu email la adresa [email protected]

GDPR

Processing of personal data

SC Job Start SRL, the owner of this website has a firm policy of transparency regarding the use of personal data and protects such data in full compliance with the European Union General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR). This page informs you about how we collect and process your personal data and the measures we have taken to protect these data.  

Kindly understand that we may update this page to reflect possible changes to the way we process personal data or changes necessitated by legal requirements. Please check this page periodically to keep up to date with possible changes to the privacy policy.

Who we are

SC Job Start SRL is a commercial company, a Romanian legal entity, with registered office in Bucharest, Calea Griviței no. 216, sector 1, registered with the Bucharest Trade Register Office under no. J40/2420/2004, tax registration code no. RO16155087, hereinafter referred to as “Job Start” or “Controller”.

You may contact us at any time for further clarification or clarification regarding our data protection and processing policy at [email protected]

SC Job Start SRL is considered to be a controller when we process any type of personal data. 

What types of personal data we process

During your visit to www.jobstart.ro we may collect personal data from you. We try to minimize as much as possible the amount of data we collect. Thus, most sections do not require the collection of any personal data from you. However, access to some sections requires the collection of the following data: name, surname, telephone number, email address and/or home address. We may also collect data about your behaviour while using the site in order to provide you with a browsing personalised experience.  

What we process this data for

We may use your personal data to provide services, to recognise you as a user of the site, to resolve problems or take orders, to facilitate the conclusion and execution of a contract and to improve the services we offer.

We may also use such data for important notifications, marketing purposes, or as a result of an explicit choice made by you, such as a newsletter. We may occasionally invite you to complete a satisfaction form. We assure you that you can withdraw your consent at any time by accessing the options clearly displayed on our website pages, by accessing an unsubscribe link in the emails we send or by sending a request to [email protected].  

We may use personal data to defend our legitimate interests. This may include measures to detect and prevent malicious attacks or to prevent cyber fraud, or site protection measures.

We do not knowingly collect data from minors under the age of 17 and we do not collect or process sensitive personal data that falls into special categories mentioned in the General Data Protection Regulation, such as: religious affiliation, health, etc.

How long we keep your personal data

Personal data will be kept in our database for as long as you have an account on our website. You can choose at any time to ask us to delete your data or to provide information about how it is processed.

To whom we pass on your personal data

As a general rule, we do not pass on personal data to other operators. A possible exception is certain marketing service providers, e.g. companies that offer newsletter mailing services. We always make sure that the chosen provider has a data security policy in place that complies with the legislation in force and that we have signed a contract that protects your rights.  

To which countries we transfer personal data

At the moment, Job Start processes personal data only on the territory of Romania. If this changes, we will update this page to reflect the new situation. Some data is stored in electronic data storage systems, such as the Google Drive service. Google Drive complies with the GDPR provisions in force. You can view Google’s data security policy at this address: https://cloud.google.com/security/gdpr/

How we protect the security of your personal data

Visits to our website and the transmission of your data are secured via HTTPS protocol, login data is encrypted. Job Start staff are kept up to date on security policies through training sessions

Your rights

According to the General Data Protection Regulation, you have several rights. You can request deletion of your data, request access to your data, object to processing, correct errors that have occurred, request that your data be passed on to a third party, complain to the authorities and take legal action. We would like to remind you that you can at any time request further details or exercise your rights by simply sending an email to [email protected]