Terms of service

Cine suntem

SC Job Start SRL este o companie comercială, persoană juridică de naționalitate română, cu punct de lucru în strada Calea Grivitei 8-10, Corp 2, et. 8, Sector 1, București și sediul social în București, Calea Griviței nr. 216, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București, sub nr. J40/2420/2004, cod unic de înregistrare fiscală nr.RO16155087, în continuare numită “Job Start” sau “noi”

Website-ul www.jobstart.ro prezintă serviciile comerciale oferite de Job Start. Utilizarea acestui site și accesul la informațiile prezentate presupune implicit acceptarea din partea dumneavoastră a Termenilor și Condițiilor enumerate mai jos. Vă informăm că ne rezervăm dreptul de a actualiza periodic acest document pentru a reflecta posibile schimbări ale felului în care prelucrăm date personale sau schimbări necesitate de cerințe legale. Vă rugăm să verificați periodic această pagină pentru a fi la curent cu posibilele modificări ale politicii de confidențialitate.

Protecția datelor cu caracter personal

Unele din serviciile oferite de siteul nostru pot necesita obținerea unor date cu caracter personal. Job Start este angajat total în respectarea Regulamentului UE 2019/679 (Regulamentul general privind protecția datelor) sau “GDPR” cum este comun cunoscut. Vă asigurăm că întreprindem toate demersurile necesare pentru a ne alinia acestor reglementări. Vă rugăm să consultați aici tot documentul care reflectă politicile JobStart de aliniere la GDPR.  

Siteul nostru folosește cookie-uri pentru a oferi servicii complete online. Puteți vedea exact ce cookie-uri folosim și în ce scop și puteți aproba sau vă puteți retrage aprobarea în orice moment asupra fiecărui aspect controlat de cookies. Un cookie este un fișier mic care se instalează pe computerul dumneavoastră. Acest fișier permite aplicațiilor web să vă recunoască ca individ. Spre exemplu, un astfel de cookie anunță site-ul la o vizitare ulterioară că ați mai fost acolo și că sunteți din orașul Deva. Alte cookie-uri țin minte detalii de genul username / parolă pentru a nu mai fi nevoie să le introduceți a doua oară. Alte exemple pot include păstrarea unui produs în coșul de cumpărături la o vizitare ulterioară a unui magazin online. Cookie-urile ne ajută să vedem de unde vin vizitatorii noștri și să ne îmbunătățim serviciile. Spre exemplu, dacă un site observă că are extrem de mulți vizitatori din Franța, poate alege să traducă tot conținutul siteului în limba franceză.  Durata de viață a unui cookie depinde de tipul acestuia. Spre exemplu, cookie-urile de sesiune au o durată de viață care încetează odată cu părăsirea siteului nostru. Aceste cookies nu vor fi salvate pe dispozitivul dumneavoastră. Alte cookie-uri (cele persistente) vor fi salvate pe termen nedefinit în dispozitivul dumneavoastră, sau până în momentul în care vă manifestați opțiunea de a le șterge.

Noi folosim cookieuri pentru a monitoriza care anume pagini din siteul nostru sunt accesate și locația geografică a vizitatorilor. Puteți în orice moment să alegeți să nu acceptați cookies din partea siteului nostru.

Calitatea experienței și limitarea răspunderii

Deși ne dăm toată silința să prezentăm informații într-o modalitate relevantă și atrăgătoare, nu putem fi responsabili pentru felul în care sunt afișate paginile siteului nostru în orice browser web și pentru toate versiunile. Este posibil ca, atunci când folosiți un browser vechi, unele elemente să nu fie afișate corect. De asemeni, nu suntem responsabili pentru comunicările dintre diferitele server prin care circulă pachetele de date pe care le folosește un browser pentru a reda paginile siteului nostru. Dacă observați un aspect deranjant, vă încurajăm să ne contactați la [email protected] și să ne notificați eroarea observată. Ne vom da silința să remediem problema cât de curând cu putință.    

Utilizatorii înțeleg și acceptă că SC Job Start SRL, proprietarul site-ului este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea Site-ului, în situația unei erori tehnice de orice fel, precum și în orice situație în care nu se poate dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menționate mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a proprietarului  site-ului.

În mod expres, utilizatorii înțeleg și acceptă că SC Job Start SRL  este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând dar fără a se limita la pierderi de profit sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea siteului sau orice alt aspect în legătură cu siteul precum și din utilizarea siteului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta. 

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Job Start este absolvit de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe site, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare.

În cazurile de forță majoră, Job Start și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la: lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele site-ului, erorile de operare, greva etc.

Utilizatorii sunt de acord să exonereze integral pe Job Start și/sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără niciun fel de limitare, onorariile avocaților, experților și consultanților sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a utilizatorului în legătură cu utilizarea siteului.

Websiteul nostru poate furniza legături (link-uri) către alte site-uri World Wide Web sau alte resurse. Deoarece Job Start nu are nici un control asupra acestor site-uri sau resurse, luați cunoștință și sunteți de acord că Job Start nu este responsabilă de disponibilitatea acestora, nu garantează și nu este responsabilă pentru nici un conținut, publicitate, produse sau alte materiale de pe sau disponibile prin aceste site-uri sau resurse.

Job Start nu va fi responsabilă sau pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informațiile furnizate de un asemenea conținut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri sau resurse.

Proprietate intelectuală

Designul, conținutul și serviciile oferite prin intermediul siteului www.jobstart.ro sunt proprietatea intelectuală a SC Job Start SRL, în toate cazurile, cu excepția acelora unde este specificat în mod expres că drepturile de autor aparțin unei terțe părți. Nu aveți voie să folosiți în parte sau în totalitate elemente sau materiale accesate pe siteul www.jobstart.ro decât cu acordul explicit, scris, al administratorului firmei.

Modificarea Termenilor și Condițiilor

Administratorul Site-ului are dreptul de a modifică oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime. Orice modificare va fi anunțată prin mijloacele aflate la dispoziția Job Start, incluzând această pagină, email, notificare în altă pagină din site, etc

Cum protejăm securitatea datelor

Vizitele pe siteul nostru și transmisia datelor dumneavoastră sunt securizate prin protocolul HTTPS, datele de login sunt criptate. Personalul Job Start este ținut la curent privind politicile de siguranță prin sesiuni de training.

Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile utilizatorilor și ale Job Start, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă aflată în raza teritorială a municipiului București.

Terms of service

Who we are

SC Job Start SRL is a Romanian legal entity, with registered offices in Bucharest, at Calea Griviței no. 216, sector 1, registered with the Bucharest Trade Register Office under no. J40/2420/2004, tax registration number RO16155087, hereinafter referred to as “Job Start” or “we”.

The website www.jobstart.ro presents commercial services offered by Job Start. The use of this website and access to the information presented herein, implies your acceptance of the Terms and Conditions listed below. Please note that we reserve the right to update this document periodically to reflect possible changes in the way we process any personal data or changes which may be required by legal constraints. Please check this page periodically to keep up to date with possible changes to our privacy policy.

Protection of personal data

Some of the services offered by our website may require the collection of personal data. Job Start is fully committed to complying with EU Regulation 2019/679 (General Data Protection Regulation) or “GDPR” as it is commonly known. We assure you that we take all necessary steps to comply with these regulations. Please see the full document reflecting JobStart’s GDPR alignment policies here.  

Cookies

Our website uses cookies to provide full online services. You can see exactly what cookies we use and for what purpose, and you can approve or withdraw your consent at any time on each aspect controlled by cookies. A cookie is a small file that is placed on your computer. This file allows web applications to recognize you as an individual. For example, such a cookie notifies the site on a subsequent visit that you have been there before and that you are from New York. Other cookies remember details such as username/password so you don’t have to enter those a second time. Other examples may include keeping a product in your shopping basket on a subsequent visit to an online shop. Cookies help us see where our visitors are coming from and improve our services. For example, if a website notices that it has an extremely high number of visitors from France, it may choose to translate all content on the site into French.  The lifetime of a cookie depends on its type. For example, session cookies have a lifetime that ends when you leave our site. These cookies will not be saved on your device. Other cookies (persistent cookies) will be saved indefinitely on your device, or until you choose to delete them.

We only use cookies to track which specific pages on our website are accessed and the geographic location of visitors. You may at any time choose not to accept cookies from our website.

Quality of experience and limitation of liability

While we do our best to present information in a relevant and appealing manner, we cannot be responsible for how our site pages are displayed in any web browser and for all versions. It is possible that, when using an older browser, some elements may not be displayed correctly. We are also not responsible for the communications between the various servers through which packets of data flow, that a browser may use to render our site pages. If you notice an annoying aspect, we encourage you to contact us at [email protected] and notify us of the error you notice. We will do our best to correct the problem as soon as possible.    

Users understand and accept that SC Job Start SRL, as owner of the Website, is absolved of any liability in the event of any stoppage, interruption, hindrance, malfunction or error in the operation of the Website, in the event of a technical error of any kind, as well as in any situation in which it is not possible to prove with certainty that any errors or problems of a technical nature mentioned above are due directly and exclusively to the serious fault of the Website’s owner.

Users expressly understand and accept that SC Job Start SRL is absolved of any liability for any direct, indirect, including but not limited to loss of profit or other intangible losses, resulting from the use of the website or any other matter in connection with the website as well as from the use of the website in any way or any legal effects arising therefrom. 

Users understand and accept that Job Start is absolved of any liability for advertising messages posted on the website as well as for goods or services provided by the authors of such advertising messages.

In cases of force majeure, Job Start and/or its operators, directors, employees, subsidiaries, affiliates and representatives, are fully exonerated from any liability. Cases of force majeure include, but are not limited to: failure of internet or telephone connections, computer viruses, computer attacks of any kind and interference by malicious software, unauthorized access to website systems, operating errors, strikes, etc.

Users agree to fully indemnify Job Start and/or its operators, directors, employees, subsidiaries, affiliates and representatives from and against any and all claims, actions, demands, losses, damages, costs (including, without limitation, attorneys’, experts’ and consultants’ or executors’ fees, court, notary or executory fees), expenses, judgments, decisions, fines, settlements or other liabilities arising out of or in connection with any other action of the User in connection with the use of the Website.

Our website may provide links to other World Wide Web sites or other resources whatsoever. Because Job Start has no control over such websites or resources, you acknowledge and agree that Job Start is not responsible for availability thereof and does not endorse and is not responsible or liable for any content, advertising, products, or other materials on or available from such websites or resources.

Job Start shall not be responsible or liable to pay compensation, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such site or resource.

Intellectual Property

The design, content and services provided through www.jobstart.ro are the intellectual property of SC Job Start SRL in all cases except where it is expressly stated that the copyright belongs to a third party. You may not use all or part of the elements or materials accessed on the www.jobstart.ro website without the express written consent of the company’s administrator.  

Modification of Terms and Conditions

The administrator of the Website has the right to modify at any time and in any way, any of the provisions of the Terms and Conditions or the Terms and Conditions in their entirety. Notice of any modification will be given by means available to Job Start, including this page, email, notice on another page of the site, etc.

Governing Law. Disputes

The rights and obligations of Users and Job Start under the these T&C, and all legal effects arising therefrom, shall be construed and governed in accordance with the applicable Romanian law. Any dispute arising out of or in connection with these T&C shall be settled amicably. In case of impossibility to reach an agreement, the dispute will be settled by the competent Romanian court within the Bucharest area.